Jak rozdzielenie majątku małżeńskiego wpływa na czynności prawne i finansowe?

Z reguły większość małżeństw zachowuje wspólnotę majątkową przez cały okres trwania związku, jednak czasem zdarzają się takie sytuacje, kiedy istnieje konieczność rozdzielenia na dwa odrębne majątki z różnych życiowych względów. Takie przypadki, jak skrajna nieodpowiedzialność w dysponowaniu wspólnymi funduszami oraz trwałymi składnikami zmusza do kroku prawnego, jakim jest rozdzielność majątkowa.

Czym jest rozdział wspólnego majątku małżonków?

Prawne usankcjonowanie rozdziału majątkowego: https://kapitalni.org/pl/porady-eksperta/agnieszka-kowalczyk/na-czym-polega-rozdzielnosc-majatkowa/id/177 jest aktem, który podpisuje się w obecności notariusza, jeśli jest to rozdzielność majątkowa dobrowolna. Musi ona być poprzedzona obopólną zgodą na podjęcie takiego kroku, co wyraża się przez złożenie podpisu na akcie notarialnym. Przedstawia się także akt zawarcia małżeństwa oraz poświadcza, że obie strony są zdolne do czynności prawnych, czyli żadna z nich nie jest ubezwłasnowolniona. W przypadku stwierdzenia rozdzielności przymusowej, taką czynność poświadcza organ sądowy, jeśli jedna ze stron rażąco uszczupla wspólny majątek w wyniku nałogów. Ustanowienie rozdziału majątku oznacza także, że od tego momentu istnieją dwa odrębne stany posiadania oraz każdy z małżonków bierze osobistą odpowiedzialność za wszystkie decyzje, w tym zobowiązania kredytowe i pożyczkowe.

Jakie skutki prawne wiążą się z uzyskaniem rozdzielności?

W momencie poświadczenia notarialnego rozdziału majątku, każdy z małżonków uzyskuje pięćdziesiąt procent z dotychczas wspólnego stanu posiadania ruchomości i nieruchomości. Od tej chwili małżonkowie są osobnymi bytami, jeśli chodzi o zdolności finansowe i prawne dotyczące środków pieniężnych oraz nabywania rzeczy materialnych. Małżonkowie nie mogą nabywać nieruchomości czy środków transportu na zasadach współwłasności, a jako udziałowcy wyniku umów cywilnych. Zaciąganie zobowiązań finansowych także obciąża bezpośrednio tylko tego ze współmałżonków, który takie kroki podejmuje, jednak w przypadku, jeśli zawiadomi on o fakcie istnienia rozdzielności majątkowej. Jeżeli taka informacja nie jest dostępna instytucjom, które udzielają kredytów lub pożyczek, oboje małżonkowie solidarnie i wspólnie za takie zobowiązania odpowiadają. Rozdzielność majątkowa nie działa wstecz, czyli wszystkie zobowiązania, które małżonkowie zaciągnęli jeszcze przed podpisaniem rozdzielności, muszą być uregulowane wspólnie ze swoich części majątku odrębnego. Dotyczy to zarówno niezapłaconych należności podatkowych, jak i zaciągniętych kredytów oraz pożyczek czy innych zobowiązań finansowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.